Δικαιολογητικά για την Τέλεση Βαπτίσεως στον ιερό Ναό

Για το κλείσιμο ημερομηνίας και ώρας βαπτίσεως, χρειάζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά από τους γονείς:
  1. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του παιδιού.
  2. Φωτοτυπίες Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων ή Διαβατηρίων των γονέων.
  3. Σε περίπτωση που ο τόπος κατοικίας των ενδιαφερομένων βρίσκεται στα γεωγραφικά όρια άλλης ενορίας, χρειάζεται Μεταβίβαση Βαπτίσεως. Η Μεταβίβαση εκδίδεται από τον εφημέριο της ενορίας, στην οποία διαμένουν οι γονείς.
  4. Τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων του Ναού.
  5. Τα παραπάνω προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους και μόνο, οι οποίοι υπογράφουν για την έκδοση «Άδειας τελέσεως βαπτίσεως».
Αφού προσδιοριστεί η ακριβής ημερομηνία και ώρα, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά από τον ανάδοχο:
  1. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
  2. Πιστοποιητικό Βαπτίσεώς του από την ενορία που έγινε το Μυστήριο ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης – Βάπτισης. Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να φαίνονται τα πλήρη στοιχεία του ιερού Ναού που έγινε η Βάπτιση (τόπος και χρονολογία).
  3. α. Αν ο ανάδοχος δεν έχει τελέσει γάμο ή είναι διαζευγμένος, θα πρέπει να προσκομίσει πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. Προσοχή! Το Πιστοποιητικό, θα πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης όχι περισσότερες από 45 μέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία τελέσεως του Μυστηρίου και θα πρέπει να προσκομιστεί 15 μέρες, το αργότερο, πριν από αυτό. Για παράδειγμα, αν η βάπτιση πρόκειται να πραγματοποιηθεί 1 Ιουνίου, το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, για να ισχύει, πρέπει να εκδοθεί από τις 15 Απριλίου και εξής, αλλά να κατατεθεί για την έκδοση «Άδειας τελέσεως βαπτίσεως» το αργότερο μέχρι 15 Μάιου. β. Αν ο ανάδοχος έχει τελέσει γάμο, προσκομίζει πρόσφατη Ληξιαρχική Πράξη Θρησκευτικού Γάμου. Προσοχή! Επίσης η Ληξιαρχική Πράξη Θρησκευτικού Γάμου, θα πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης όχι περισσότερες από 45 μέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία τελέσεως του Μυστηρίου και θα πρέπει να προσκομιστεί 15 μέρες, το αργότερο, πριν από αυτό. Για παράδειγμα, αν η βάπτιση πρόκειται να πραγματοποιηθεί 15 Οκτωβρίου, η Ληξιαρχική Πράξη, για να ισχύει, πρέπει να εκδοθεί από 1Σεπτεμβρίου και εξής, αλλά να κατατεθεί για την έκδοση «Άδειας τελέσεως βαπτίσεως» το αργότερο μέχρι 1 Οκτωβρίου. γ. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει τελέσει πολιτικό γάμο ή έχει υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης δεν μπορεί να λάβει μέρος στο μυστήριο. Δυνατότητα συμμετοχής θα έχει εφόσον, μέχρι την ημερομηνία τελέσεως της βάπτισης, τελέσει και τον θρησκευτικό γάμο.
Τέλος, ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.  

Δικαιολογητικά για την έκδοση Μεταβίβασης Βαπτίσεως

Για την έκδοση Μεταβίβασης Βαπτίσεως (όταν οι γονείς θέλουν να βαπτίσουν το παιδί τους σε άλλη ενορία), χρειάζεται η Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης. Ο ενδιαφερόμενος, πριν από τη μετάβασή του στον ιερό Ναό, θα πρέπει, απαραιτήτως, να έχει έρθει σε επικοινωνία με τον εφημέριο για να κλείσει ημερομηνία και ώρα συνάντησης.Επίσης, θα πρέπει να έχει το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή το Διαβατήριό του.  

Δικαιολογητικά για την έκδοση Πιστοποιητικού Βαπτίσεως

Για την έκδοση Πιστοποιητικού Βαπτίσεως, χρειάζεται η Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης. Ο ενδιαφερόμενος, πριν από τη μετάβασή του στον ιερό Ναό, θα πρέπει να έχει έρθει σε επικοινωνία με τον εφημέριο για να προγραμματίσει ημερομηνία και ώρα συνάντησης. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζει με ακρίβεια πότε τελέστηκε το Μυστήριο.