Τα τελευταία χρόνια λειτουργεί στην ενορία μας Σχολή Γονέων.

Σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι η στήριξη των οικογενειών, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους, όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες.

Αναλυτικότερα, η Σχολή Γονέων αποσκοπεί:

  • Στη βελτίωση της επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια.
  • Στον εμπλουτισμό της γνώσης των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξής τους.
  • Στο να αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους.
  • Στο να αποκτηθούν συγκεκριμένες ικανότητες, προκειμένου οι γονείς να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.
  • Στην ενημέρωση των γονέων για τους τρόπους προστασίας των παιδιών από τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και να προταθούν τρόποι παιδαγωγικής και λελογισμένης χρήσης τους.

Όλα αυτά διερευνώνται υπό το φως της Αγίας Γραφής, της Ιεράς Παραδόσεως και της ορθοδόξου διδασκαλίας των θεοφόρων Πατέρων της αγίας μας Εκκλησίας.

 

1η Συνάντηση: Κυριακή 28 Ιανουαρίου, 6:00 μ.μ.

Ομιλητής: π. Σταύρος Κοφινάς (Ψυχολόγος)

Θέμα: <<Η οριοθέτηση της οικογένειας του σήμερα>>

 

 

2η Συνάντηση: Κυριακή 18 Φεβροαυαρίου, 6:30 μ.μ.

Ομιλητής: κ. Λιαμής Ηλίας (Συγγραφέας – Εκπαιδευτικός)

Θέμα: «Συζητώντας για… ‘’δύσκολα παιδιά’’ με έναν Επίσκοπο αγάπης»