Όρθρος, Ώρες, Εσπερινός μετά Προηγιασμένης και Αγιασμός