Ωφελεί η καθημερινή ανάγνωση των βίων των Αγίων

Αν ρίξουμε μια ματιά στους βίους των αγίων, θα δούμε πως η αγιότητα δεν ήταν για κάποιες άλλες εποχές, ούτε για μια ορισμένη τάξη ανθρώπων. Η κλήση του Θεού είναι για όλους ανεξαιρέ­τως. Πολύ ωραία γράφει ο π. Ιουστί­νος Πόποβιτς, μια αγία μορφή των ημερών μας. «Εάν θέλετε, οι “Βίοι των Αγίων” είναι μια ιδιόμορφος ορ­θόδοξος Εγκυκλοπαίδεια. Εις αυ­τούς δύναται να εύρη κανείς όλα όσα χρειάζονται εις μίαν ψυχήν πεινασμένην και διψασμένην διά την αιώνιαν Δικαιοσύνην και αιώνιαν Αλήθειαν μέσα εις αυτόν τον κό­σμον, πεινασμένην και διψασμένην δια την θείαν αθανασίαν και την αιωνίαν ζωήν. Εάν διψάς την πίστιν, θα την εύρης πλουσίαν εις τους “Βί­ους των Αγίων” και θα χορτάσης την ψυχήν σου με τροφήν διά την οποία ποτέ δεν θα ξαναπεινάσης. Εάν ποθής την αγάπην, την αλήθειαν, την δικαιοσύνην, την ελπίδα, την πραό­τητα. την ταπείνωσιν, την μετάνοι­αν, την προσευχήν ή οποιανδήπστε αρετήν και άσκησιν, εις τους “Βίους των Αγίων” θα εύρης ένα πλήθος αγίων διδασκάλων διά κάθε άσκη­σιν» και θα λάβης την βοήθειαν της χάριτος δια κάθε αρετήν. Εάν περνάς μαρτύρια δια την πίστιν σου εις τον Χριστόν, οι “Βίοι των Αγίων” θα σε παρηγορήσουν και θα σε ενθαρρύνουν, θα σε ενδυναμώσουν και θα σε αναπτερώσουν, ώστε τα μαρτύριά σου να μεταβληθούν εις χαράν. Εί­σαι εις οποιονδήποτε πειρασμόν; Οι ‘’Βίοι των Αγίων” θα σε βοηθήσουν να τον νικήσης και τώρα και πάντο­τε. Εάν πάλιν ευρίσκεσαι εις κίνδυ­νον από τους αοράτους εχθρούς της σωτηρίας σου, οι “Βίοι των Αγίων” θα σε οπλίσουν με την “πανοπλίαν του Θεού” (Εφ. 6. 11-13) και συ θα τους πολεμήσης και θα τους διαλύσης όλους, και τώρα και πάντοτε και εις όλην σου την ζωήν. Εάν εξάλλου ευρίσκεσαι εν μέσω ορατών εχθρών και διωκτών της Εκκλησίας του Χρι­στού, οι “Βίοι των Αγίων” θα σου δώ­σουν το θάρρος και την δύναμιν της ομολογίας, δια να ομολογής άνευ φόβου τον μόνον αληθινόν Θεόν και Κύριον είς όλους τους κόσμους, τον Ιησούν Χριστόν, θα στέκης δια την αλήθειαν του Ευαγγελίου Του ακλό­νητος μέχρι θανάτου, οποιουδήποτε θανάτου, και θα αισθανθής τον εαυ­τόν σου δυνατώτερον από κάθε θά­νατον και από κάθε εχθρόν του Χρι­στού. Υποφέρων δια τον Χριστόν θα αλαλάζης από χαράν, αισθανόμενος με όλον σου το είναι, ότι η ζωή σου ευρίσκεται εις τους ουρανούς, πέραν όλων των θανάτων, κρυμμένη σύν τω Χριστώ εν τω Θεώ (Κολ. 3, 3).

Οι ‘’Βίοι των Αγίων” δείχνουν πο­λυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους σωτηρίας, φωτισμού, αγια­σμού, μεταμορφώσεως, χριστοποιήσεως, θεώσεως. Δείχνουν όλους τους τρόπους με τους οποίους η ανθρώπι­νη φύσις κατανικά την αμαρτία, την κάθε αμαρτία, πώς νικά το πά­θος, το κάθε πάθος, πώς νικά τον θάνατον, τον κάθε θάνατον, πώς νι­κά του δαίμονα, τον κάθε δαίμονα. Εδώ ευρίσκεται φάρμακο δια κάθε αμαρτία, και δια κάθε πάθος θερα­πεία, από κάθε θάνατον ανάστασις, και από κάθε διάβολο απελευθέρωση, από όλα μαζί τα κακά η σωτη­ρία. Δεν υπάρχει πάθος, δεν υπάρχει αμαρτία, που να μη υποδεικνύεται μέσα εις τους “Βίους των Αγίων” ο τρόπος με τον οποίον νικάται, νε­κρώνεται, εκριζώνεται. Εις αυτούς φαίνεται ολοκάθαρα, ότι δεν υπάρ­χει πνευματικός θάνατος, εκ του οποίου δεν θα ήτο δυνατή η ανάστασις με την θεία δύναμιν του Αναστάντος και Αναληφθέντος Κυρίου Ιησού, δεν υπάρχει βάσανον ή θλίψις ή στενοχώρια ή κακοπάθεια, την οποίαν ο Κύριος δια την εις Αυτόν πίστιν να μη μεταβάλλη βαθμηδόν ή δια μιάς εις μίαν ήρεμον και κατανυκτικήν χαράν.

-Πώς γίνεται κα­νείς από αμαρτωλός δίκαιος; Ιδού, ότι έχομεν ένα πλήθος από συγκλο­νιστικά παραδείγματα μέσα εις τους βίους των αγίων! Πώς δύναται κα­νείς από ληστής, πόρνος, μέθυσος, άσωτος, φονεύς, μοιχός, να γίνει άγιος; Δι’ αυτό θα εύρωμεν πάμπολλα παραδείγματα εδώ. Επίσης – πως από έναν φίλαυτον, φιλόζωον, ιδιοτελή, άπιστον, άθεον υπερήφανου, φιλάργυρσν, εμπαθή, ένα κακούρ­γου, ένα διαφθαρμένον, οργίλον, πονηρόν, ύπουλον, χαιρέκακον, φθονερόν, κενόδοξον, φιλόδοξον, κακοήθη, άρπαγα και ανελεήμονα, πώς γί­νεται ένας άνθρωπος του Θεού; Οι “Βίοι των Αγίων” θα μας το δείξουν και θα μας το εξηγήσουν.

Αλλ’ επίσης εις τους “Βίους των Αγίων’’ έχομεν πάρα πολλά και θαυμαστά παραδείγματα διά το πώς ένας νέος γίνεται άγιος νέος, μία κόρη γίνεται αγία κόρη, πώς ένας γέρος γίνεται άγιος γέρος, πώς μία γερόντισσα γίνεται αγία γερόντισσα, πώς ένα παιδί γίνεται άγιο παι­δί, πώς οι γονείς γίνονται άγιοι γο­νείς, πώς ένας υιός γίνεται άγιος υι­ός. Πώς μια θυγατέρα γίνεται αγία θυγατέρα, πώς μία οικογένεια γίνε­ται αγία οικογένεια, πώς μία κοινω­νία γίνεται αγία κοινωνία, πώς ένας ιερεύς γίνεται άγιος ιερεύς, πώς ένας επίσκοπος γίνεται άγιος επί­σκοπος, πώς ένας βοσκός γίνεται άγιος βοσκός, πώς ένας γεωργός γί­νεται άγιος γεωργός, πώς ένας βα­σιλεύς γίνεται άγιος βασιλεύς, πώς ένας εργάτης γίνεται άγιος εργάτης, πώς ένας δικαστής γίνεται άγιος δι­καστής. πώς ένας δάσκαλος γίνεται άγιος δάσκαλος, πώς ένας καθηγη­τής γίνεται άγιος καθηγητής, πώς ένας στρατιώτης γίνεται άγιος στρα­τιώτης, πώς ένας αξιωματικός γίνε­ται άγιος αξιωματικός, πώς ένας κυ­βερνήτης γίνεται άγιος κυβερνήτης, πώς ένας γραμματεύς γίνεται άγιος γραμματεύς, πώς ένας έμπορος γί­νεται άγιος έμπορος, πώς ένας μο­ναχός γίνεται άγιος μοναχός, πώς ένας οικοδόμος γίνεται άγιος οικο­δόμος, πώς ένας ιατρός γίνεται άγιος ιατρός, πώς ένας τελώνης γί­νεται άγιος τελώνης, πώς ένας μαθητής γίνεται άγιος μαθητής, πώς ένας επαγγελματίας γίνεται άγιος επαγγελματίας, πώς ένας φιλόσοφος γίνεται άγιος φιλόσοφος, πώς ένας επιστήμων γίνεται άγιος επιστήμων, πώς ένας πολιτικός γίνεται άγιος πολιτικός, πώς ένας υπουργός γίνε­ται άγιος υπουργός, πώς ένας πτω­χός γίνεται άγιος πτωχός, πώς ένας πλούσιος γίνεται άγιος πλούσιος, πώς ένας δούλος γίνεται άγιος δού­λος, πώς ένας δεσπότης γίνεται άγιος δεσπότης, πώς οι σύζυγοι γί­νονται άγιοι σύζυγοι, πώς ένας συγγραφεύς γίνεται άγιος συγγραφεύς. πώς ένας καλλιτέχνης γίνεται άγιος καλλιτέχνης».

Η καθημερινή ανάγνωση των βίων των αγίων είναι το κυριότερο και πιο αποτελεσματικό μέσο για την στήριξη της πίστης μας. Μας υποδεικνύει δρόμους που θα ακολουθήσουμε. Θερμαίνει την καρδιά μας για να τους μιμηθούμε.