Οἱ πειρασμοί

Α. Τί σημαίνει τό «γρηγορεῖτε καί προσεύχεσθε ἵνα μή εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν;». «Νά προσεύχεσαι, λέγει, νά […]

Continue reading