Ο ἄνθρωπος θά πρέπει ἀπό τό πρωί ἕως τό βράδυ νά λέει: «Δόξα σοι ὁ Θεός»

Θά πρέπει ὁ ἄνθρωπος ἀπό τό πρωί ἕως τό βράδυ νά λέει: «Δόξα σοι ὁ Θεός», «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με», «Παναγία, σῶσον με».

Θέληση χρειάζεται νά ἔχουμε καί δέν χρειάζεται νά ἀφήσεις τή δουλειά σου γιά νά προσευχηθεῖς. Μπορεῖς νά ἔχεις τό νοῦ σου στόν Θεό καί νά προσεύχεσαι ἐν ὥρᾳ ἐργασίας.

Ἀλλά ἐμεῖς δέν εἴμαστε ἐρωτευμένοι μέ τόν Χριστό, γι΄ αὐτό καί δέν Τόν θυμόμαστε.