Οἱ ἐμφανίσεις τῆς Παναγίας τό 1940

Ἡ παρουσία τῆς Παναγίας στὸ Μέτωπο διαπιστώθηκε σὲ πολλὲς περιπτώσεις. Ἀναφέρομε μία, ἡ ὁποία εἶχε γίνει κοντά μας στὸ ἀριστερὸ μέρος τοῦ Μετώπου, ἐκεῖ ποὺ ἤτανε τὸ ἄλλο τμῆμα τοῦ Μετώπου, τῶν εὐζώνων. Συνέβη στὸν Ἀνθυπασπιστὴ Νικόλαον Γκάντζαρον. Στὰ χρόνια τῆς Κατοχῆς εἶχα τὴν εὐκαιρία νὰ τὸν γνωρίσω στὰ Γιάννενα. Ἐκεῖ μοῦ τὸ διηγήθηκε καὶ ὁ ἴδιος. Ἐπειδὴ ὅμως δὲν διέσωζα τὶς λεπτομέρειες, τὸν παρακάλεσα νὰ μοῦ τὰ γράψη. Παραθέτω τὴν ἀπάντησί του καὶ τὴν ἀναφορὰ ποὺ εἶχε κάμει τότε στὸν Διοικητή του. Ἰδοὺ τὸ πλῆρες κείμενο τῆς ἀπαντητικῆς ἐπιστολῆς του καὶ ἡ ἀναφορά του:

Ἐν Ἰωαννίνοις τῇ 3.2.1968

Πανοσιολογιώτατε,

Ὁ ἀδελφός μου Σωτήριος δι’ ἐπιστολῆς του μοὶ διεβίβασε τὴν ὑμετέραν παράκλησιν, ὅπως σᾶς γράψω περὶ τοῦ ὑπ’ ἐμοῦ ὁράματος τῆς Θεοτόκου κατὰ τὸν Ἑλληνοϊταλικὸν πόλεμον 1940-41.

Ἐτύγχανον Διμοιρίτης τῆς Γ’ Διμοιρίας (2ου Λόχου, Ι΄ Τάγματος, 40ου Συντάγματος Εὐζώνων), ὃτε εἰς τὴν περιοχὴν Α΄, τοῦ χωρίου Γκολέμι ἐν Β. Ἠπείρῳ (Ἀλβανία) κατὰ μίαν προσωρινὴν ἀνάπαυλαν τοῦ Τάγματος ἐν ἐφεδρείᾳ, καθ’ ἣν δὲν ἐδικαιολογεῖτο παραίσθησις ἢ ὀλιγοψυχία, συνέβη τὸ ὅραμα. Θεωρῶ λοιπὸν ἐπιβεβλημένον μου καθῆκον νὰ σᾶς ἐνημερώσω περὶ τοῦ γεγονότος ἐκείνου. Τοῦτο περιγράφεται ἐν τῇ ὑποβληθείσῃ ἀναφορᾷ μου, τῆς ὁποίας ἀκριβὲς ἀντίγραφον σᾶς ἐγκλείω.

Ἐπειδὴ ὡς Χριστιανὸς δὲν ἐπιθυμῶ θόρυβον περὶ τὸ ὂνομά μου, παρακαλεῖσθε θερμότατα, ὅπως μείνω ἄγνωστος, πράγμα ὅπερ ἔχω καὶ ὡς ἀρχήν.

Μετὰ σεβασμοῦ

Νικόλαος Γκάτζαρος

Ὁδὸς Λόρδου Βύρωνος 9, Ἰωάννινα

Ἐν Τ.Τ. 712 τῇ 3ῃ Μαρτίου 1941

Ὁ Ἀνθυπασπιστὴς Γκάτζαρος Νικόλαος

Πρὸς: Τὸ 1/40 Τάγμα Εὐζώνων Ἐνταῦθα

«Περὶ ἐμφανίσεως τῆς Παναγίας καὶ τῶν δοθεισῶν μοι ὑπ’ Αὐτῆς ἐντολῶν».

«Λαμβάνω τὴν τιμὴν νὰ ἀναφέρω ὑμῖν, ὅτι χθὲς Κυριακήν, 2 Μαρτίου ε.ε. καὶ περὶ ὥραν 8ην μ.μ. μετέβην εἲς τι παρακείμενον τοῦ καταυλισμοῦ 2ου Λόχου Τάγματος Ὑμῶν μικρὸν ὕψωμα ἀπέχον περὶ τὰ 300 μέτρα, χάριν περιπάτου, αἰσθανθεὶς τὴν ἀνάγκην κινήσεως. Μία μυστηριώδης δύναμις ὡσὰν νὰ μὲ ὤθη πρὸς τὰ ἐκεῖ. Ὁ ἀὴρ ἔχει ἤδη παύσει νὰ φυσᾶ καὶ ὁ οὐρανὸς ἦτο ἀστερόης. Κατὰ τὴν ἐπιστροφήν μου εἰς τὴν σκηνήν, δὲν ἔχω ἀριθμήσει 10 βήματα, ὃτε αἰφνιδίως ἐνεφανίσθη ἐμπρός μου καὶ μοῦ ἀνέκοψε τὸν δρόμον μία γυνὴ μαυροφόρα ἔχουσα σεμνήν τὴν ἐμφάνισίν της. Τὸ πρόσωπόν της διεκρίνετο χαρακτηριστικῶς εἰς τὸ βραδυνὸ ἡμίφως. Εἰς τὸ θέαμα τοῦτο καταληφθεὶς ἐξ ἀπροόπτου, κατ’ ἀρχὰς ἐξεπλάγην, κατόπιν ὅμως αὐτοστιγμεὶ συνῆλθον ἐκ τοῦ τρόμου, ἐπειδὴ ἐγνώριζον, ὅτι πολλάκις ἡ Παναγία ἐνεφανίσθη εἴτε ὡς ὅραμα, εἴτε καθ’ ὕπνον κατὰ τὰς πολεμικὰς ἐπιχειρήσεις τοῦ Στρατοῦ μας.

Ἐγὼ ὅλως μηχανικῶς ἔλαβον θέσιν ἡμιγονυπετῆ, ἳνα ἀσπασθῶ τὴν δεξιάν Της. Ἐκ τῆς συγκινήσεως οἱ ὀφθαλμοί μου ἐδάκρυζον, οἱ πόδες καὶ τὰ χείλη μου ἔτρεμον ἐπὶ πολλὴν ὥραν. Ἤκουσα νὰ ὁμιλῆ: «Εἶμαι ἡ Παναγία. Μὴ φοβεῖσαι παιδί μου, εἶπε! Ἐγὼ ἐνεφανίσθην νὰ σοῦ εἴπω τρεῖς λόγους, τοὺς ὁποίους νὰ μὴ λησμονήσης:

Ὁ παρὼν πόλεμος ἐκηρύχθη ἀπροκαλύπτως καὶ ἀναιτίως ὑπὸ τῆς Ἰταλίας ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος. Θελήματί μου ἡ Ἑλλὰς θὰ ἐξέλθη τούτου νικηφόρως.

Ὁ πόλεμος οὗτος ἐκηρύχθη ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος, ἳνα γνωρίση ὁ κόσμος, ὅτι ἀφορμὴ τούτου εἶναι ἡ ἀπομάκρυνσίς του ἐκ τῆς Χριστιανικῆς θρησκείας, καθ’ ἣν ὕβριζεν, ἐβλασφήμει τὰ θεῖα της καὶ ἔρρεπε πρὸς τὸν ἐκφυλισμὸν καὶ τὴν ἀκολασίαν καὶ οὕτως συμμορφωθῆ, ἳνα μάθη ὅτι ὑπάρχει καὶ προΐσταται ὁ Θεός. Τρανώτατα δὲ τεκμήρια τῆς ὑπάρξεως ταύτης εἶναι τὰ συχνὰ θαύματα τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Ἔπρεπε νὰ μάθη ὁ κόσμος, ὅτι ὁ δίκαιος πάντοτε ὑπερισχύει τῆς βίας.

Ἀνάφερε, λοιπόν, ταῦτα καὶ ἐγγράφως εἰς τὸν Διοικητήν σου, ἳνα μὴ πτοηθῆ πρὸ οὐδενὸς κωλύματος, καθότι ὑπὸ τὴν προστασίαν Μου ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς θὰ νικήση!». Μεθ’ ὅ ἐν τῇ ἐξαφανίσει Της οἱ ὀφθαλμοί μου ἐθαμβώθησαν.

Ἐν τέλει συνῆλθον ἐν μέρει καὶ κατηυθύνθην ἀμέσως εἰς τὴν σκηνὴν ὑμῶν, ὅπου ἔξωθι ταύτης ἀνέφερον ὑμῖν τὸ συμβὰν προφορικῶς.

Μετὰ ἀπὸ τὴν ἐμφάνισι αὐτή, ὅλοι μας οἱ στρατιῶτες ἐδώσαμε τὸν φτωχὸ ὀβολό μας καὶ μὲ προθυμία κτίσθηκε στὸ μέρος αὐτὸ ὁ ναὸς τῆς Παναγίας».

Πηγή: Περιοδικὸν «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ»

 

Διήμερη Εκδρομή στα Ιωάννινα

Το Σαββατοκύριακο 15 & 16 Ιουνίου 2024.