Ἡ ἀντιμετώπιση τῶν θλίψεων

– Οἱ θλίψεις προξενοῦν στούς ἀνθρώπους τά ἀγαθα, ἐνῶ μέ τήν κενοδοξία καί τίς ἡδονές προξενοῦνται τά κακά.

– Οἱ  κατηγορίες τῶν ἀνθρώπων προξενοῦν λύπη στήν καρδιά, γίνονται ὅμως ἀφορμή καθαρισμοῦ σέ αὐτόν πού ὑπομένει.

– Ἐάν τυχόν ζημιώθηκες, κατηγορήθηκες καί καταδιώχθηκες ἀπό κάποιον, μή σκέπτεσαι τό παρόν, ἀλλά βλέπε στό μέλλον· καί τότε θά ἀντιληφθῆς ὅτι αὐτά σοῦ ἔχουν προξενήσει πολλά καλά, ὄχι μόνο στήν ἐδῶ ζωή, ἀλλά καί στήν μέλλουσα καί χωρίς τέλος.

– Ὅπως στούς ἀρρώστους εἶναι ὠφέλιμα τά πικρά φάρμακα, ἔτσι καί στούς κακοτρόπους ἀνθρώπους· ἄλλους τούς ὁδηγοῦν οἱ δοκιμασίες σέ ὑγεία ψυχῆς καί ἄλλους ἑτοιμάζει ἡ ἀρρώστεια γιά μετάνοια.

– Ὅλα τά θλιβερά πού σοῦ συμβαίνουν στήν πρόσκαιρη αὐτή ζωή νά τά συγκρίνεις μέ τά ἀγαθά τῆς αἰώνιας ζωῆς καί δέν θά σέ βρεῖ ποτέ ἀμέλεια στόν ἀγῶνα αὐτῆς τῆς ζωῆς.

– Αὐτός πού ἀποφεύγει θεληματικά τίς θλίψεις, γιά τήν ἀλήθεια, θέλοντας καί μή θά παιδευθεῖ σκληρά ἀπό τήν θεία Πρόνοια.

– Εἶναι μεγάλη ἀρετή ἡ ὑπομονή στίς διάφορες δοκιμασίες πού θά μᾶς ἔλθουν καί παράλληλα ἡ ἀγάπη σέ ἐκείνους πού μᾶς μισοῦν.

– Ἀρετή χωρίς θλίψη εἶναι ἀδόκιμος ἐπειδή ἔγινε χωρίς στενοχώρια.

– Στίς θλίψεις ἐπαναπαύεται ὁ Θεός, στίς ἀνέσεις ὁ διάβολος πού εἶναι ὁ αἴτιος τῶν κακῶν.

– Οἱ πειρασμοί πάντα ὠφελοῦν ἀρκεῖ νά τούς ὑπομένουμε μέ καρτερία καί μέ δοξολογία πρός τόν Θεό.

– Νά ἀποφεύγεις τόν πειρασμό μέ τήν ὑπομονή καί τήν προσευχή. Καί ἄν θέλεις νά ἀντισταθεῖς στόν πειρασμό χωρίς αὐτές, ὁ πειρασμός θά ἔλθει σκληρότερος κατεπάνω σου.

Ὁσίου Μακαρίου τοῦ Ἀσκητοῦ