Ὅσο κανείς ἐφαρμόζει πιό πολύ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, τόσο πιό πολύ αὐξάνει σέ ἀντοχή ἒναντι τῶν πειρασμῶν

Οἱ πιστοί πρέπει νά τονώνονται κάθε λίγο. Εἶναι τόσο ἀνθρώπινο νά δεχώμαστε συχνά ἐπαναλαμβανόμενα κάποια λόγια […]

Συνέχεια ανάγνωσης

Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γίά τόν πόλεμο στήν Οὐκρανία

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Ἡ Δι­αρ­κής Ἱ­ερά Σύ­νο­δος τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος μέ αἴ­σθημα εὐ­θύ­νης ἐ­νώ­πιον […]

Συνέχεια ανάγνωσης