Δεν υπάρχουν σχόλια

Ἅγιος Παντελεήμων ὁ Μεγαλομάρτυς καὶ Ἰαματικὸς

Γιά όποιον παραδόθηκε στό θέλημα τοῦ Θεοῦ ἡ ζωὴ γίνεται πολὺ εὐκολότερη, γιατὶ στίς ἀρρώστιες, στή φτώχεια καὶ στόν διωγμὸ σκέφτεται: «Ἔτσι εὐδόκησε ὁ Θεὸς καὶ πρέπει νά ὑπομείνω γιά τὶς ἁμαρτίες μου».

Νά, ἐδῶ καί πολλὰ χρόνια πάσχω ἀπὸ πονοκέφαλο καὶ δύσκολα τὸν ὑποφέρω, ἀλλά μέ ὠφελεῖ, γιατί μέ τὴν ἀσθένεια ταπεινώνεται ἡ ψυχὴ. Ἡ ψυχή μου ἐπιθυμεῖ διακαῶς νά προσεύχεται καὶ νά ἀγρυπνεῖ, ἀλλὰ ἡ ἀσθένεια μέ ἐμποδίζει, διότι τὸ ἄρρωστο σῶμα ἀπαιτεῖ ἀνάπαυση. Καὶ παρακάλεσα πολὺ τὸν Κύριο νά μὲ θεραπεύσει, ἀλλὰ δέν μὲ ἄκουσε. Κι αὐτὸ σημαίνει πώς αὐτὸ δέν θὰ ἦταν πρὸς ὄφελός μου.

Νά, ὅμως, καὶ μία ἄλλη περίπτωση, ποὺ ὁ Κύριος μέ ἄκουσε καί μέ ἔσωσε. Σὲ μιά γιορτὴ πρόσφεραν στήν τράπεζα ψάρι. Ἐνῶ λοιπὸν ἔτρωγα, ἕνα κόκαλο μπῆκε πολὺ βαθιὰ στό λαιμό μου. Ἐπικαλέστηκα τὸν Ἅγιο Παντελεήμονα, παρακαλώντας νά μὲ θεραπεύσει, γιατὶ ὁ γιατρὸς τοῦ Μοναστηριοῦ δέν θὰ μποροῦσε νά μοῦ βγάλει τὸ κόκκαλο ἀπὸ τὸ φάρυγγα. Καὶ μόλις εἶπα: «Γιάτρεψέ με», ἡ ψυχή μου πῆρε ἀπάντηση: «Βγές, ἔξω ἀπὸ τὴν τράπεζα, κάνε μιά βαθιὰ εἰσπνοή καὶ μιά ἀπότομη ἐκπνοή καὶ τὸ κόκκαλο θὰ βγεῖ μὲ αἷμα». Ἔτσι κι ἔκαμα καὶ βγῆκε ἕνα μεγάλο κόκκαλο μέ αἷμα. Καὶ κατάλαβα πώς, ἂν ὁ Κύριος δέν μὲ θεραπεύει ἀπὸ τὸν πονοκέφαλο, αὐτὸ σημαίνει ὅτι εἶναι ὠφέλιμο γιά τὴν ψυχή μου νά ὑποφέρω τὸν πόνο.

Ὅταν ἡ Χάρη εἶναι μαζὶ μας, εἴμαστε δυνατοὶ στό πνεῦμα. Ὅταν ὅμως τὴν χάσουμε, βλέπουμε τὴν ἀδυναμία μας, βλέπουμε πώς χωρὶς τὸν Θεὸ δέν μποροῦμε οὔτε νά σκεφτοῦμε τὸ καλὸ.

Πῶς μπορεῖς νά ξέρεις ἂν ζεῖς σύμφωνα μέ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ; Νά ἡ ἔνδειξη∙ ἄν στενοχωριέσαι γιά κάτι, αὐτὸ σημαίνει πώς δέν παραδόθηκες τελείως στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἔστω κι ἂν σοῦ φαίνεται πώς ζεῖς σύμφωνα μέ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ὅποιος ζεῖ κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, αὐτὸς δέν μεριμνᾶ γιά τίποτε. Κι ἂν κάτι τοῦ χρειάζεται, παραδίνει τὸν ἑαυτὸ του καὶ τὴν ἀνάγκη του στόν Θεὸ. Κι ἂν δέν πάρει ὅ,τι θέλει, μένει ἤρεμος, σὰν νά τὸ εἶχε. Ψυχή ποὺ παραδόθηκε στό θέλημα τοῦ Θεοῦ δέν φοβᾶται τίποτε∙ οὔτε θύελλες οὔτε ληστὲς οὔτε τίποτα ἄλλο. Ὅ,τι κι ἂν ἔλθει, λέγει: «Ἔτσι εὐδοκεῖ ὁ Θεός». Κι ἔτσι διατηρεῖται ἡ εἰρήνη στήν ψυχὴ καὶ στό σῶμα. Τό καλύτερο ἔργο εἶναι νά παραδοθοῦμε στό θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ νά βαστάζουμε τίς θλίψεις μέ ἐλπίδα. Ὁ Κύριος βλέποντας τίς θλίψεις μας δέν θὰ ἐπιτρέψει ποτὲ κάτι πού νά ξεπερνᾶ τίς δυνάμεις μας. Ἂν οἱ θλίψεις μᾶς φαίνονται ὑπερβολικὲς, αὐτὸ σημαίνει πώς δέν ἔχουμε παραδοθεῖ στό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Ἅγιος Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης

Προσθήκη σχολίου