Δεν υπάρχουν σχόλια

Ἀποτομή τῆς Τιμίας Κεφαλῆς Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου

Σήμερα εἶναι μιά μικρή Μεγάλη Παρασκευή, μιά δεύτερη Μεγάλη Παρασκευή. Γιατί σήμερα ὁ μεγαλύτερος ἄνδρας μεταξὺ ἐκείνων πού γεννήθηκε ἀπὸ γυναῖκα, Ἰωάννης, ὁ Πρόδρομος καὶ Βαπτιστὴς τοῦ Κυρίου, θανατώνεται. Τὴ Μεγάλη Παρασκευή, οἱ ἄνθρωποι θανατώνουν τὸν Θεό, σταυρώνουν τὸν Θεό. Στή σημερινὴ ἁγία μεγάλη γιορτή, οἱ ἄνθρωποι θανατώνουν τὸν μέγιστο ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Δέν εἶμαι ἑγώ πού ἐπέλεξε νά χρησιμοποιήσει τὴν ἔκφραση «τὸν μείζονα».

Τί εἶναι ὁ ἔπαινός μου γιά τὸν μεγάλο καὶ ἔνδοξο Πρόδρομο τοῦ Κυρίου, τὸν ὁποῖο ὁ Κύριος ἐπαίνεσε περισσότερο ἀπὸ ὁποιονδήποτε ἄλλο ἄνθρωπο, περισσότερο ἀπὸ ὅλους, ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους, τοὺς Ἀγγέλους, τοὺς Προφῆτες, τοὺς δικαίους, τοὺς Σοφούς; Ἀπὸ τὸν Κύριο εἰπώθηκε γι’ αὐτόν: «Οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ» (Ματ. 11, 11). Σὲ ὅλη τή Δημιουργία, δέν ὑπάρχει κανένας μεγαλύτερος ἔπαινος.

Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος πού σήμερα εἶναι μιά μικρή Μεγάλη Παρασκευή. Σκεφτεῖτε∙ οἱ παράλογοι ἄνθρωποι σκοτώνουν τὸν μεγαλύτερο τῶν δικαίων. Σκεφτεῖτε∙ τὶ κάνουνν οἱ ἀντίπαλοι τοῦ Χριστοῦ, ἀκόμη καὶ σήμερα ἑξακολουθοῦν νά φωνάζουν: «Σταυρώστε Τον, σταύρωσον Αὐτόν!».

Τὶ εἶναι αὐτό; Θὰ μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι αὐτός ὁ κόσμος ἔχει γίνει ἕνα τρελοκομεῖο! Οἱ ἄνθρωποι δέν θέλουν τὸν Θεό, δέν θέλουν τὸν μεγαλύτερο Δίκαιο ὅλου τοῦ κόσμου. Ποιόν θέλουν; Ποιόν προτιμοῦν; Ποιόν ὁρίζουν στή θέση τοῦ Χριστοῦ; Μὲ ποιόν θὰ ἀντικαταστήσετε τὸν Ἁγιο Ἰωάννη τὸν Βαπτιστή; Μὲ τὸν ἑαυτὸ σας; Ὢ σκουλήκια! Ὤ, μικρά ἔντομα θνητά! Ναί, ὅταν οἱ ἄνθρωποι τρελαθοῦν ἀπὸ τὴν ὑπερηφάνεια, ὅταν ἀπὸ τὴν ἐγωιστικὴ ὑπερηφάνεια χάνουν τὴ λογικὴ τους, δέν ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ τὸν Θεό, δέν ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ τὴν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἴδιοι δηλώνουν ὅτι εἶναι θεοί. Παρουσιάζουν τὸ μικροπρεπῆ, ῥηχό, ψευδῆ ὁμοίωμα τῆς ἀληθείας ὡς τή μεγάλη καὶ σωτήρια ἀλήθεια. Ἀνακηρύσσουν ἀκόμα τὴν ἐλαχίστη γήινη, δικὴ τους ἀνάπηρη δικαιοσύνη ὡς τὴ μεγίστη δικαιοσύνη: «Δέν μᾶς χρειάζεται ἡ Δικαιοσύνη τοῦ Χριστοῦ, δέν θέλουμε τὴ Δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ».

Ναί, οἱ ἄνθρωποι, τυφλοὶ στή διάνοια καὶ τὸ πνεῦμα, δέν βλέπουν καὶ δέν θέλουν νά δοῦν, ὅτι ὁ ἄνθρωπος, ὁ ἀληθινὸς ἄνθρωπος, δέν μπορεῖ νά τὰ καταφέρει χωρὶς τὸν Θεό. Γιατί; Ἐπειδὴ αὐτός ὁ κόσμος εἶναι γεμάτος ἀπὸ Ἠρώδεις, γεμάτος Φαρισαίους. Ὁ Ἡρώδης ἀπαίτησε τὴν κεφαλὴ τοῦ Ἰωάννη τοῦ Βαπτιστή, οἱ Ἡρώδεις ἀπαιτοῦν τὰ κεφάλια ὅλων τῶν δικαίων τοῦ κόσμου.

Ὁ Τίμιος Πρόδρομος ἔλαβε, ἐπίσης, τή μαρτυρία τοῦ Κυρίου στό γεγονὸς ὅτι ἤταν ὁ μεγαλύτερος ἀπὸ ὅλους πού γεννήθηκαν ἀπὸ γυναῖκα, ἐπειδὴ ἔγινε ὁ πρῶτος ἀπὸ ὅλους τοὺς Ἁγίους Μάρτυρες τῆς Καινῆς Διαθήκης. Δεῖτε πῶς ἔκανε γιά τὴν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ σὲ αὐτὸ τὸν κόσμο! Ὑπέφερε χαρούμενα! Κατ’ ἀρχὴν οἱ ὕμνοι καὶ οἱ προσευχὲς τῆς ἡμέρας λένε ὅτι πῆγε μέ πανηγυρισμοὺς στόν θάνατό του, καὶ ὅτι ὑπέστη πανηγυρίζοντας. Ἔτσι, ἔγινε τὸ πρῶτο παράδειγμα καὶ πηγὴ ἔμπνευσης γιά ὅλους τοὺς Ἁγίους Μάρτυρες τῆς Καινῆς Διαθήκης..

Ἅγιος Ιουστίνος Πόποβιτς

Πηγή: www.imaik.gr

Προσθήκη σχολίου