Δεν υπάρχουν σχόλια

Ἐκεῖ ποὺ λαμβάνονται μέτρα γιὰ τὴν οἰκογένεια

Τὴν ὥρα ποὺ ἡ πατρίδα μας βρίσκεται σὲ ἔσχατο σημεῖο καταπτώσεως λόγῳ τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ κατάπτυστου νόμου γιὰ τὸν γάμο τῶν ὁμοφυλόφιλων, πρά­γμα ποὺ ἐκτὸς τῶν ἄλλων συμφορῶν θὰ σημάνει καὶ νέα ἐπιδείνωση τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος, σὲ εὐρωπαϊκὴ χώρα ποὺ ἀρνήθηκε τὴ θεσμοθέτηση αὐτῆς τῆς διαστροφῆς ἡ Κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα γιὰ τὴν περαιτέρω στήριξη τῆς οἰκογένειας καὶ τῶν γεννήσεων.

Συγκεκριμένα στὴν Οὑγγαρία ἀνακοινώθηκε ἀπὸ τοὺς ὑπουργοὺς πολιτισμοῦ καὶ οἰκογένειας ἡ ἔναρξη ἰσχύος νέου προγράμματος γιὰ τὴν οἰκογένεια μὲ τὴν εἰσαγωγὴ «ἐπιδόματος δημιουργίας οἰκογενειακῆς στέγης». Πρόκειται γιὰ ἐπιδοτούμενο δάνειο μὲ ἐλαφρύνσεις χρέους γιὰ κάθε νέα γέννηση. Τὰ δάνεια αὐτὰ ἀνέρχονται στὸ ὕψος τῶν 40, 80 ἢ 130 χιλιάδων εὐρὼ γιὰ ἀντιστοίχως 1, 2, 3 καὶ ἄνω παιδιὰ γιὰ ἀγορὰ κατοικίας μὲ χαμηλὸ ἐπιτόκιο. Κατὰ τὸ πρῶτο ἔτος ἀπὸ τὴ λήψη τοῦ δανείου θὰ χρεώνεται μόνο τὸ κεφάλαιο, ἐνῶ μὲ τὴ γέννηση ἑνὸς παιδιοῦ ὁ δανειολήπτης θὰ μπορεῖ νὰ ζητήσει ἀναστολὴ τοῦ δανείου γιὰ 1 ἔτος. Τέλος, τὸ ποσὸ τοῦ κεφαλαίου ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἐπιστραφεῖ, θὰ μειώνεται κατὰ 26.000 περίπου εὐρὼ στὴ γέννηση τοῦ δεύτερου καὶ κάθε ἑπόμενου παιδιοῦ.

Τὸ νέο αὐτὸ πρόγραμμα ἔρχεται νὰ στηρίξει τὴ δημιουργία νέων οἰκογενειῶν καὶ τὴ γέννηση παιδιῶν, καθὼς οἱ δημογραφικοὶ δεῖκτες καὶ οἱ δεῖκτες γονιμότητας ἄρχισαν νὰ πέφτουν ἀπὸ τὸν κορωνοϊὸ καὶ ἔπειτα. Ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ νέου προγράμματος στηρίξεως τῶν γεννήσεων καὶ τῆς οἰκογένειας ὑπολογίζεται ὅτι θὰ στοιχίσει στὴν οὑγγρικὴ Κυβέρνηση μόνο τὸ 2024 γύρω στὰ 40 ἑκατομμύρια εὐρώ (πηγή: ἱστολόγιο «Ἀκτῖνες» 4-12-2023).

Γενναία ἐπένδυση ἀπὸ μία εὐρωπαϊκὴ Κυβέρνηση ποὺ ἐνδιαφέρεται πρα­γματικὰ γιὰ τὴ συνέχιση καὶ τόνωση τῆς ἐθνικῆς ὑπάρξεως τοῦ λαοῦ της. Μία μικρὴ πτώση τῆς τάξεως τοῦ 0,07 στὸν δείκτη γονιμότητας παρατήρησαν τὰ τελευταῖα χρόνια λόγῳ τοῦ «covid-19», καὶ ἀμέσως λαμβάνουν μέτρα ἀνακάμψεως.

Τί σύγκριση μπορεῖ νὰ γίνει μὲ τὴν Κυβέρνηση τῆς χώρας μας; Ἀπογοήτευση καὶ ἀποτροπιασμὸς γιὰ τὸν βδελυρὸ νόμο τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλόφιλων.

Ἀποτροπιασμὸς καὶ θλίψη καὶ ὀργὴ γιὰ ὅσα τεκταίνονται εἰς βάρος τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους ἀπὸ τοὺς ἐντεταλμένους ἀντιπροσώπους του στὴ Βουλή, οἱ ὁποῖοι μὲ τὶς τελευταῖες πράξεις καὶ ἀποφάσεις τους ἀποδεικνύονται ἀνάξιοι τοῦ ἔθνους καὶ τῆς ἱστορίας. Ὅμως ἂς τὸ ξέρουν ὅτι καὶ ἡ ἱστορία διαθέτει τοὺς δικούς της νόμους, ἄτεγκτους γιὰ κάθε λυμεώνα.

Νόμους ἀφανισμοῦ…

Πηγή: osotir.org

Προσθήκη σχολίου